Start-bijeenkomst Testlab ‘nieuw bos en klein wonen’

Start-bijeenkomst Testlab ‘nieuw bos en klein wonen’

Na een warm welkom door Guido Enthoven aan de ruim 80 aanwezigen, trapte professor Gert-Jan Nabuurs af met een introductie over bos in Nederland. De waarde van diensten die bos levert wordt geschat op €2500/ha/jaar. Daarnaast kan bos een belangrijke rol spelen bij het behalen van de klimaatdoelen. Bomen slaan bovengronds CO2 op, houden water vast, hout kan worden gebruikt voor bio-based bouwen en de aanplant van meer bos bevordert de biodiversiteit. Toch neemt het areaal aan bos in Nederland al jaren af: in percentage zelfs evenveel als in Brazilië. Ontwikkeling van nieuw bos en ‘klimaat-slim bosbeheer’ is daarom belangrijk.

Vervolgens gaf Marjolein Jonker van Tiny House Nederland inzicht in de actuele ontwikkelingen van de Tiny House beweging. De doelgroep van Tiny House geïnteresseerden blijkt heel divers en groeit gestaag. Velen kloppen aan bij de gemeente met de vraag waar wonen in een Tiny House is toegestaan en of de gemeente een locatie beschikbaar wil stellen. Het ontbreekt vaak nog aan kennis bij gemeenten en dat is dan ook één van de thema’s we met dit traject willen verhelderen. Guido Enthoven sprak vervolgens over de achtergrond en de focus van het Testlab. De woonopgave waar we de komende 10 jaar mee te maken krijgen en het Klimaatakkoord waar we aan zullen moeten voldoen zijn de belangrijkste drivers achter dit Testlab. Het doel van dit traject is om alle mogelijkheden die er liggen rondom regelgeving te benutten, belemmeringen op te lossen, en met die informatie financierbare business cases te ontwikkelen. Daan Groot sloot het algemene deel van de bijeenkomst af met een praatje over de verbinding van business cases. Belangrijkste conclusies waren dat de business case er veelbelovend uitziet, op voorwaarde dat nieuwe woonvormen en natuurontwikkeling ook beleidsmatig aan elkaar gekoppeld wordt en dergelijke initiatieven niet hoeven te concurreren met reguliere woningbouw.

Vervolgens begonnen de werktafel rondes, waarbij alle aanwezigen konden kiezen tussen 1) Business Cases, 2) Bos, 3) Functiecombinaties, 4) Tiny Houses, 5) Regelgeving. Tijdens deze werktafels is er kennis gedeeld over de diverse mogelijkheden om nieuw bos te realiseren, in combinatie met tiny houses als economische drager. Verder is er een eerste inventarisatie gemaakt naar welke vragen, onzekerheden en dilemma’s er leven over dit onderwerp.